Statut Miejskiego Towarzystwa Pływackiego „Kormoran” Olsztyn z siedzibą w Olsztynie

Statut Miejskiego Towarzystwa Pływackiego
„Kormoran” z siedzibą w Olsztynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, klubem sportowym, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Olsztynie.
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu.
§ 7
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§ 8
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności pływania, a w szczególności
nauka pływania dzieci i młodzieży.
2. Harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
3. Popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu pływackiego.
4. Rozwijanie umiejętności pływackich do najwyższego poziomu sportowego.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach pływackich.
6. Reprezentowanie olsztyńskiego sportu pływackiego w kraju i zagranicą.
7. Promowanie Olsztyna oraz województwa warmińsko-mazurskiego.
8. Upowszechnianie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
9. Upowszechnianie aktywności fizycznej.
10. Promocja i profilaktyka zdrowotna.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie podstawowej nauki pływania dzieci i młodzieży.
2. Kwalifikowanie dzieci i młodzieży do dalszego etapu szkolenia pływackiego.
3. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego pływania.
4. Organizowanie obozów szkoleniowych w celu podnoszenia poziomu sportowego.
5. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w formie zawodów i imprez
sportowych w pływaniu.
6. Kształtowanie pozytywnych zachowań oraz wzorców osobowych.
7. Zapewnienie kadry szkoleniowej dla uczących się pływać i trenujących.
8. Uczestniczenie w zawodach pływackich organizowanych przez inne kluby
i stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
9. Kontakt z mediami w celu promowania pływania oraz upowszechniania kultury
fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
10. Popularyzowanie dorobku sportowego Stowarzyszenia oraz jego zawodników.
11. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń, dla członków – uczestników
– zawodników klubu, rodziców oraz innych osób zainteresowanych podnoszeniem
kwalifikacji, w zakresie sportów wodnych. Dochód z prowadzonych szkoleń będzie
przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
12. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień
niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele we współpracy ze wszystkimi organizacjami,
osobami fizycznymi i prawnymi, które chcą i mogą pomóc w realizacji tych celów,
a w szczególności z władzami samorządowymi, oświatowymi, sportowymi.
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych,
4) uczestników – zawodników klubu.
§ 15
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem uczestnikiem – zawodnikiem klubu, jest osoba: pełnoletnia,
niepełnoletnia oraz, która uczestniczy w działalności stowarzyszenia – klub, za zgodą
prawnych opiekunów. Uczestnik wypełnia deklarację przystąpienia do stowarzyszenia
– klubu, nie jest ona jednak, w chwili ukończenia przez uczestnika 16 roku życia,
równoznaczna z deklaracją przystąpienia jako członka zwyczajnego.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla olsztyńskiego
sportu pływackiego.
5. Członka zwyczajnego, wspierającego i uczestnika – zawodnika klubu, przyjmuje
w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji w terminie nie dłuższym
niż 2 m-ce od złożenia deklaracji.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub 10 członków zwyczajnych.
§ 16
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków,
4) uczestniczenia w przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
5) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych,
6) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów,
3) regularnego opłacania składek członkowskich a dla członka zwyczajnego płatne raz
w roku do 30 marca danego roku kalendarzowego. Wysokość składki ustala Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 17
1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 16 ust. 1 pkt 2-6 z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego i ma prawo do:
1) brania udziału, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 1-2.
3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego określone w § 16
ust. 1 pkt 1-6.
4. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 1-2.
§ 18
1. Członek uczestnik – zawodnik klubu ma prawo:
1) uczestniczyć w treningach, imprezach organizacyjnych oraz innych zajęciach
organizowanych przez Stowarzyszenie.
2) korzystać ze sprzętu treningowego klubowego – na zasadach określonych przez
Stowarzyszenie. Jeżeli zasady takie nie są określone pisemnie, wówczas każdorazowo
za zgodą osób zarządzających,
3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć w pracach stowarzyszenia,
5) uczestniczyć w walnych zebraniach stowarzyszenia bez głosu stanowiącego tj. bez
czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. Do obowiązków członka uczestnika – zawodnika Stowarzyszenia należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
3) uczestniczenie w obozach treningowych oraz w zawodach, do których zawodnik
został powołany,
4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, miasta i kraju,
5) dbanie o mienie Stowarzyszenia oraz jego rozwój,
6) systematyczne opłacanie składek członkowskich dla członka, uczestnika –
zawodnika klubu Stowarzyszenia MTP Kormoran, którego wysokość ustala Zarząd
Stowarzyszenia, z terminem płatności do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
na podstawie Deklaracji i Regulaminu opłacania składek.
§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
po uprzednim wezwaniu do uregulowania składek i innych zobowiązań,
4) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – 5 orzeka Zarząd podając przyczyny
skreślenia .
3. Osoba skreślona przez Zarząd, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne
Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w terminie określonym w § 24 ust. 4.
4. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Organem doradczym władz Stowarzyszenia jest Rada Trenerów.
§ 21
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych
członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków.
Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30
kwietnia.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca, sekretarze
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków na okres trwania Walnego Zebrania spośród
członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) grupa, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
9. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
30 dni, od dnia otrzymania wniosku.
10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
11. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
12. Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu Członków ma Zarząd, Komisja
Rewizyjna oraz członkowie Stowarzyszenia.
§ 24
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) przyjęcie budżetu Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a każdej ilości
członków w drugim terminie.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogę brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez władze Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
4. Walne Zebranie Członków w terminie 60 dni od dnia doręczenia rozpatruje
odwołania od uchwał zarządu.
Zarząd
§ 25
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 (trzech)członków Stowarzyszenia.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
1) Prezes lub Wiceprezes,
2) inny upoważniony członek Zarządu, na podstawie pisemnego upoważnienia
udzielonego przez Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa.
5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden
raz w miesiącu.
9. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 26
Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej połowy liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) przedstawienie propozycji budżetu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) przygotowywanie propozycji zmian w statucie stosownie do istniejących potrzeb,
11) zatwierdzanie opracowanych i przyjętych przez Radę Trenerów podziałów grup
treningowych, wraz z przydzielonymi do nich trenerami oraz liczbą godzin
treningowych i torów,
12) zatwierdzanie przyjętych przez Radę Trenerów rocznych planów szkoleniowych,
13) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,
14) organizowanie zawodów sportowych i innych imprez kulturalno-oświatowych,
15) rozpatrywanie uwag i wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia /w ciągu 14
dni/,
16) rozpatrywanie uwag i wniosków członków Stowarzyszenia /w ciągu 30 dni/,
17) sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności,
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podanie go do publicznej wiadomości
w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane
podmioty,
18) uchwalanie programów działania,
19) sporządzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
20) tworzenie na bieżąco wszelkich zabezpieczeń prawnych i organizacyjnych, które
usprawniają funkcjonowanie Stowarzyszenia, eliminują powstające, lub mogące
powstać problemy w działalności Stowarzyszenia,
21) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Stowarzyszenia,
22) ustalanie form współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami, klubami
i organizacjami sportowymi,
23) opracowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia dla władz sportowych,
organu nadzorującego oraz Walnego Zebrania Członków,
24) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zebrania Członków,
25) realizowanie innych działań wynikających ze Statutu i obowiązujących przepisów.
26) prawo występowania do Komisji Rewizyjnej o protokół z całorocznej kontroli
całokształtu działalności Stowarzyszenia.
§ 28
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu
Zarządu, jeżeli:
a) nie wykonuje przyjętych obowiązków,
b) działa niezgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem Zarządu,
c) działa na szkodę Stowarzyszenia,
d) w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu, podejmuje Zarząd
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. W przypadku zawieszenia lub rezygnacji Członka Zarządu, Zarząd może realizować
powierzone zadania w pomniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia.
4. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały
o zawieszeniu do Zarządu, który ma obowiązek przedstawić je do rozpatrzenia na
najbliższym Walnym Zebraniu.
§ 29
1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Władz Stowarzyszenia,
władzom tym przysługuje prawo dokooptowania do swego składu nowych członków.
Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
2. Członkowie Zarządu powinni być uzupełniani w sposób zapewniający
reprezentatywność dla grup treningowych zawodników Stowarzyszenia.
Komisja rewizyjna
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) pracownikami Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu
działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem zasad prawidłowego gospodarowania
funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, z której sporządza pisemny protokół, który
przedkłada na wniosek Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego przedstawiciel
Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 31
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie pisemnych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
7) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia, które rozpatruje Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie Członków.
§ 33
W przypadkach określonych w § 31 pkt 3, Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
§ 34
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze
składu Komisji Rewizyjnej, jeżeli:
a) nie wykonuje przyjętych obowiązków,
b) działa niezgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Regulaminem Komisji Rewizyjnej,
c) działa na szkodę Stowarzyszenia,
d) w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej, podejmuje
Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku odwołania, zawieszenia lub rezygnacji Członka Komisji Rewizyjnej,
Komisja Rewizyjna może realizować powierzone zadania w pomniejszonym składzie
do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od podjęcia
uchwały o zawieszeniu do Zarządu, który ma obowiązek przedstawić je do
rozpatrzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
5. Stosuje się § 29 ust. 1.
Rada Trenerów
§ 35
1. W Stowarzyszeniu działa Rada Trenerów jako organ doradczy z prawem głosu
w sprawach szkoleniowych. Rada Trenerów działa zgodnie z opracowanym przez
siebie regulaminem, zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Rady Trenerów lub upoważniony przez niego przedstawiciel Rady
może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 36
1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków, aktywny udział w działalności
Stowarzyszenia oraz za sukcesy sportowe mogą być przyznane członkom różne
wyróżnienia łącznie z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.
2. Decyzję o wyróżnieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie
Członków na wniosek członka Stowarzyszenia.
§ 37
1. Za nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz
działalność na szkodę Stowarzyszenia, Zarząd może nakładać na członków
następujące kary:
1) upomnienie na piśmie,
2) nagana na piśmie,
3) czasowe pozbawienie praw członkowskich /zawieszenie/,
4) pozbawienie praw członkowskich /wykluczenie/.
2. Osoba wykluczona lub zawieszona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Postanowienia Walnego Zebrania są ostateczne.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 38
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 39
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje i subwencje,
5) dochody z ofiarności publicznej,
6) dochody z działalności gospodarczej.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w
ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Wysokość składek określa Zarząd w formie uchwały.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Sprawy finansowo – księgowe Stowarzyszenia prowadzą osoby lub firmy,
posiadające kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
o rachunkowości.
§ 40
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
§ 41
1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 42
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.1989 r. Nr 20 poz.
104 z późniejszymi zmianami).
§ 43
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

Statut MTP Kormoran (format PDF)

Dodaj komentarz