Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia MTP Kormoran

UWAGA !!! Zmiana adresu zebrania. Walne zebranie stowarzyszenia odbędzie się w Olsztynie na ul.Tuwima 9 (pływalnia Uniwersytecka UWM)

                                                                                         Olsztyn, dnia 23 maj 2021 r.

Stowarzyszenie MTP ”Kormoran”

ul. Głowackiego 27,

10-563 Olsztyn

ZAPROSZENIE

Działając jako Prezes MTP ”Kormoran” na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, zapraszam na SprawozdawczeWalne Zebranie Członków Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, które odbędzie się 08 czerwca 2021 r. godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie ul. Kościuszki 70 (stołówka szkolna).

Drugi termin 08 czerwca 2021 r. godz. 18.15 w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie ul. Kościuszki 70 (stołówka szkolna).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania .
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania za rok 2019, oraz rok 2020
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2019, oraz rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Przyjecie sprawozdań za rok 2019 i 2020 dotyczących działalności Stowarzyszenia
  b) Udzielenie absolutorium za rok 2019 i 2020 Władzom Stowarzyszenia.
 10. Przedstawienie zmian statutu MTP Kormoran w Olsztynie.
 11. Głosowanie nad przyjęciem poprawek do statutu MTP Kormoran w Olsztynie.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd MTP Kormoran

Prezes MTP Kormoran

Zarząd MTP Kormoran przypomina, że zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 15.10.2020 r. członkowie którzy nie opłacili składki członkowskiej będą wykreśleni z listy członków stowarzyszenia i tym samym nie będą mogli wziąć czynnego udziału w WZ Członków Stowarzyszenia MTP Kormoran.

Prosimy o uregulowanie w/w składki do dnia 31.05.2021r. w celu weryfikacji listy członków stowarzyszenia.