Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków MTP Kormoran Olsztyn – 22.10.2020


Olsztyn, dnia 05 październik 2020 r.

Stowarzyszenie MTP ”Kormoran”

ul. Głowackiego 27,

10-563 Olsztyn

ZAPROSZENIE

            Działając jako Prezes MTP ”Kormoran” na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, które odbędzie się  22 października 2020 r. godz. 18.00 w  sali  szkoleniowej   I piętro basen na ul. Tuwima w Olsztynie.                       .

Drugi  termin   22  październik 2020 r.  godz. 18.15  w sali szkoleniowej I piętro basen  na ul. Tuwima w Olsztynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania .
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd  Stowarzyszenia sprawozdania za rok 2019.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Przyjecie sprawozdań za rok 2019 dotyczących działalności Stowarzyszenia
  b) Udzielenie absolutorium za rok 2019 Władzom Stowarzyszenia.
 10. Przedstawienie zmian statutu MTP Kormoran w Olsztynie.
 11. Głosowanie nad przyjęciem poprawek do statutu MTP Kormoran w Olsztynie.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

                                                                                                          Zarząd MTP Kormoran

Prezes MTP Kormoran Olsztyn

Izabela Chodań