Regulamin

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁYWACKICH
(TRENINGOWYCH) KLUBU MTP KORMORAN OLSZTYN

I Warunki przynależności do Klubu MTP KORMORAN OLSZTYN

1. Wypełnianie i podpisanie Deklaracji Członkowskiej.
2. Wszyscy zawodnicy objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem.
3. Zmiana barw klubowych:
a) W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego,

II Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MTP
KORMORAN OLSZTYN

1. Klub pływacki MTP KORMORAN OLSZTYN prowadzi zajęcia pływackie w formie:
a) nauki i doskonalenia pływania,
b) wyczynu sportowego.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby posiadające aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu pływackiego wydane przez lekarza medycyny sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami .
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie do dnia 15-go każdego miesiąca opłaty miesięcznej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.
4. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 3 m-ca, Zarząd Klubu może podjąć decyzje o odsunięciu uczestnika od zajęć do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności. Zarząd Klubu może również nie sfinansować klubowych strojów reprezentacyjnych oraz nie dofinansować wyjazdów klubowych.
5. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestnika zajęć i nieprzestrzegania regulaminów odpowiada uczestnik zajęć, a poniesionymi kosztami obciążony zostanie winny wyrządzonych szkód, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

III Opłaty

1. Klub pobiera opłaty za:
– składki członkowskie (płatne do 15 dnia każdego miesiąca),
– licencje (w zależności od sytuacji finansowej klubu),
– obozy sportowe (w zależności od sytuacji finansowej klubu),
– wyjazdy na zawody (w zależności do sytuacji finansowej klubu).
2. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.
3. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z grupy treningowej.
4. Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto (nr konta podany jest na stronie internetowej Klubu) z odpowiednim dopiskiem „SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA (imię i nazwisko) – (miesiąc)”.

IV Organizacja szkolenia

1. Zajęcia pływackie prowadzone są według planów szkoleniowych opracowanych przez Trenerów.
2. W ramach zajęć pływackich zawodnicy trenują w grupach treningowych według klas, bądź grupach wyznaczonych przez trenerów.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zgłaszania Trenerowi prowadzącemu:
a) dłuższych nieobecności na zajęciach i rezygnacji z udziału w zajęciach,
b) niedyspozycji oraz wszelkich urazów, kontuzji lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
4. Trenerzy (Instruktorzy) zobowiązani są do regularnego prowadzenia dziennika zajęć.
5. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminu odpowiadają Trenerzy (Instruktorzy).
6. Zawodnik podczas zajęć jest obowiązany do wykonywania poleceń i stosowania się do wskazówek Trenera.
7. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały stosowaniem kar regulaminowych.

V Zasady uczestnictwa w zawodach i obozach sportowych

1. Zawodnicy MTP KORMORAN OLSZTYN uczestniczą w zawodach i obozach sportowych zgodnie z terminarzem ustalonym przez Trenerów i w porozumieniu z Zarządem MTP KORMORAN OLSZTYN.
2. Trenerzy podejmują decyzję o starcie zawodnika w zawodach na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w treningach, a także dokonują zgłoszenia zawodnika do zawodów.
3. Zawodnik jest obowiązany występować na zawodach w stroju klubowym oraz swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować barwy klubu.
4. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich .
5. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

VI Ogólne zasady dotyczące zachowania zawodnika oraz strojów klubowych

1. Zawodnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się jak przystało na dobrego sportowca tak podczas treningów, zawodów jak i wszelkich zgrupowań/obozów, w których zawodnik uczestniczy.
2. Zawodnik jest zobowiązany do szanowania mienia klubowego, w szczególności strojów klubowych i udostępnianych pomieszczeń.
3. Zawodnikowi przysługuje strój sportowy, który będzie kupowany przez Zarząd Klubu w miarę potrzeb i możliwości finansowych Klubu.
4. Wyposażenie w osobisty sprzęt pływacki tj. stroje startowe i treningowe, czepki, okulary, ręczniki, klapki itp. – leży w gestii zawodnika.
5. Wszelkie przejawy niszczenia mienia klubowego lub jakiegokolwiek innego przez zawodnika klubu MTP KORMORAN OLSZTYN będą surowo karane.

VII Wyróżnienia i kary

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, godne reprezentowanie barw Klubu, sportową postawę i rywalizację w duchu „fair play” Zarząd Klubu przyznaje wyróżnienia i nagrody w postaci:
a) wyróżnienia na piśmie z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza zawodnik,
b) wystąpienia do władz miasta o wyróżnienie lub stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe.
2. Nagrody rzeczowe i/lub finansowe Zarząd Klubu przyznaje zawodnikom za osiąganie wysokich wyników sportowych, w szczególności zajęcie miejsc 1-3 (indywidualnie i w sztafetach) w Mistrzostwach Polski. Wysokość oraz rodzaj nagród jest ustalana przez Zarząd i zależy od kondycji finansowej Klubu.
3. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenie w prawach zawodnika na okres 6 miesięcy,
d) usunięcie zawodnika z Klubu.
4. Kary wymierzone są za wykroczenia, za które uznaje się w szczególności:
a) nieprzestrzeganie statutu, Uchwał władz oraz Regulaminów Klubu,
b) niesystematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych według ustalonych harmonogramów,
c) nieterminowe i niesystematyczne uiszczanie składek Członkowskich,
d) niestawienie się na zawody bez podania przyczyny (przyczyna niestawienia się na zawody sportowe podlegać będzie ocenie przez Zarząd Klubu, w wyniku czego kara może być podtrzymana lub anulowana),
e) zniszczenie lub zagubienie sprzętu i mienia klubowego (kara finansowa),
f) nie sportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i starów w zawodach.

VIII Sprawy organizacyjne

1. W sprawach pilnych można kontaktowa się z Członkami Zarządu Klubu przez pocztę klubową.
2. Trenerzy są dostępni bezpośrednio przed i po treningu, nigdy w trakcie.
3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu należy zgodnie ze Statutem wyłącznie do zadań Zarządu Klubu. Wszelkie sprawy załatwiane na rzecz Klubu mogą być przeprowadzane przez rodziców i członków Klubu po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu i uzyskaniu akceptacji.

IX Postanowienia końcowe

1. Rodzice mają prawo wystąpić do Walnego Zebrania Członków Klubu do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu MTP KORMORAN OLSZTYN
3. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Zarząd MTP KORMORAN OLSZTYN

Regulamin MTP Kormoran (format PDF)

Dodaj komentarz